Dlaczego nieprawidlowe łączenie produktów jest szkodliwe?

Już dawno udowodniono że w 70% na stan naszego zdrowia wpływają pokarmy, które spożywamy. Gdyby człowiek odżywiał się prawidłowo większość dolegliwości nie była by w stanie mu zagrozić. Czło­wiek ma pre­cy­zyjne i nie­za­wodne mecha­ni­zmy tra­wie­nia i przy­swa­ja­nia. Mecha­ni­zmy te spra­wiają, że jed­no­cze­sne spo­ży­wa­nie roz­ma­itych pro­duk­tów takich jak: bia­łek, skrobi, cukru oraz tłuszcz, nie zawsze jest dobrze tolerowane.

 

Różne pokarmy potrzebują odpowiednio dobranych soków trawiennych. Do strawienia białka, skrobi, tłuszczu żołądek wytwarza soki trawienne osobno dla białka, osobno dla skrobi itd.

 

Łącząc więc  w jednym posiłku na przykład białko i skrobie, nie dajemy żołądkowi możliwości ich strawienia – przeszkadzają sobie nawzajem! W takich warun­kach (łącze­nia róż­nych pokar­mów) nie wszyst­kie pokarmy są jed­na­kowo tra­wione. A nie­które z nich stają się nie do stra­wie­nia ule­gają pro­ce­som, gnil­nym i wywo­łują nad­fer­men­ta­cję.

 

W nie strawionym jedzeniu zaczynają się rozwijać drobnoustroje, zatruwające organizm toksynami.

 

Należy wie­dzieć, że tra­wie­nie pra­wie każ­dej sub­stan­cji pokar­mo­wej odbywa się stop­niowo i każdy z eta­pów wymaga innego enzymu. I przez to każdy wcho­dzący do akcji enzym może sku­tecz­nie wypeł­nić swoje zada­nie, jeśli jego poprzed­nik także zro­bił, co do niego należy.

 

Enzymy Tra­wienne — działanie

Jeśli białko nie zostało roz­ło­żone przez pek­tyny, to enzym, który je roz­kłada na ami­no­kwasy nie będzie mógł wyko­nać swo­jej roli. Pep­syna działa w środo­wi­sku kwa­śnym, a odczyn alka­liczny obecny w żołądku unie­moż­liwi jej roz­ło­że­nie białka.

 

Tra­wie­nie Skrobi

Ptia­lina, enzym zawarty w ślinie, już w ustach roz­po­czyna pro­ces roz­kładu skrobi na gli­kozę. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że może dzia­łać tylko w środo­wi­sku łagod­nie alka­licz­nym. Nisz­czy ją zarówno kwas jak i silna reak­cja zasa­dowa. Jeśli więc pokarm skro­biowy został zmie­szany z kwa­sem, to blo­kuje on dzia­ła­nie ptia­liny i cała skro­bia prze­cho­dzi do żołądka w sta­nie nie stra­wio­nym. Tam po pew­nym cza­sie wywo­łuje nadfermentację.

 

Tra­wie­nie Białka

Tra­wie­nie białka roz­po­czyna się w żołądku pod wpły­wem pep­syny i prze­biega pra­wi­dłowo w obec­no­ści kwasu sol­nego. Jed­nak nad­miar kwasu hamuje jej aktyw­ność. Jeżeli więc spo­żywa się kwas razem z biał­kami, to unie­moż­li­wia się ich trawienie. Błę­dem jest więc popi­ja­nie dań biał­ko­wych i skro­bio­wych sokami z kwa­śnych owo­ców (np. poma­rań­cze, grejp­fruty), a także kom­po­tem czy wodą z cytryną. Nie należy też spo­ży­wać ich razem z sałat­kami przy­pra­wia­nymi sokiem cytry­no­wym czy octem.

 

Tra­wie­nie Tłuszczów

Tra­wie­nie tłusz­czów zaczyna się dopiero w dwu­nast­nicy pod wpły­wem soku trzust­ko­wego, ale zanim tam się znaj­dzie — hamuje w żołądku wydzie­la­nie pep­syny i innych soków żołąd­ko­wych, co o dwie godziny opóź­nia tra­wie­nie innych, znaj­du­ją­cych się tam pokar­mów — białka, mięsa.

 

Łącze­nie Grup Pokarmów

Im wię­cej pokar­mów z róż­nych grup wpro­wa­dza się jed­no­cze­śnie, tym wię­cej wytwa­rza się bak­te­rii gnil­nych i fer­men­ta­cyj­nych. Enzymy stają się wów­czas obezwładnione.

 

Kiedy Dzia­łają Enzymy

W każ­dej fazie tra­wie­nia mięsa, jajek, mleka inna jest siła dzia­ła­ją­cych na nie enzy­mów. Na mleko naj­sil­niej działa sok żołąd­kowy dopiero w ostat­niej godzi­nie tra­wie­nia, a na mięso w pierw­szej. Nie należy więc jadać ich razem, gdyż to dez­or­ga­ni­zuje pro­cesy tra­wie­nia wszyst­kich trzech sub­stan­cji białkowych.

 

Prze­rwy Pomię­dzy Posiłkami

Pomię­dzy posił­kami należy robić odpo­wied­nio długą prze­rwę, dla­tego też nie należy jadać dru­gich śnia­dań i pod­wie­czor­ków, gdyż pokarmy na pół prze­tra­wione mie­szają się ze świe­żymi i wytwa­rza się szko­dliwa dla zdro­wia sytuacja.

 

 

Kiedy Jeść Owoce

Owoce należy spo­ży­wać w cha­rak­te­rze osob­nego posiłku, ich skład­niki bowiem — skro­bia, cukier, białko — nie har­mo­ni­zują z żadnym innym pokar­mem i jada­jąc je z innymi arty­ku­łami spo­żyw­czymi, utrud­nia się tra­wie­nie jed­nych i drugich.

 

Owoce, do któ­rych spo­ży­cia zachęca łatwość tra­wie­nia, nie ule­gają roz­kła­dowi w ustach ani żołądku, szybko prze­cho­dzą do jelita i tam zostają łatwo i szybko stra­wione przy wyko­rzy­sta­niu całej ich masy, która zostaje przy­swo­jona przez krew i tkanki. Zmie­szane z innymi pokar­mami tracą część swych bar­dzo cen­nych wartości.

 

Jak łaczyć więc prawidłowo produkty?

 

Dobre połą­cze­nie to: warzywa z biał­kiem lub ze skro­bią, a także z tłusz­czem — ole­jami. Dobrym zesta­wem są także różne warzywa w jed­nej potra­wie czy posiłku, ale nie należy mie­szać wię­cej niż czte­rech skład­ni­ków nawet spo­śród dopusz­czal­nych.

 

Przy każ­dym posiłku naj­le­piej jadać tylko jeden rodzaj białka lub jeden rodzaj skrobi.

 

Warto wie­dzieć, że:

tłuszcz opóź­nia tra­wie­nie białka i skrobi, uła­twia nato­miast tra­wie­nie i przy­swa­ja­nie warzyw,

cukier dez­or­ga­ni­zuje pro­ces tra­wie­nia innego pokarmu, owo­ców, warzyw, białka i skrobi.

 

Alko­hol strąca pep­synę i unie­moż­li­wia stra­wie­nie każ­dego białka.

 

Mleko /lepiej go nie pic! dlaczego patrz tu /   należy pić samo, gdyż tylko wtedy na pewno nie zaszkodzi.

 

Owoce należy spo­ży­wać same,  wtedy są naj­zdrow­sze, gdy są spo­ży­wane oddziel­nie bądź z innymi owo­cami tego samego stop­nia kwaśności.

 

Natomiast gdy zaczniemy prawidlowo laczyc… – wówczas organizm może przygotować odpowiednie enzymy do trawienia tych pokarmów i następuje lepsze wykorzystanie wartości odżywczych zawartych w pokarmach.

 

Jakie sa Skutki nieprawidłowego łączenia pokarmów?

Trwała walka organizmu z ciężkostrawnymi mieszankami pokarmów oraz toksycznymi produktami ich rozpadu prowadzi do spadku odporności organizmu, obniżenia energii życiowej i sił. Organizm przeżywa kryzys żołądkowy, co objawia się gazami, odbiciami oraz zgagą tak mocną i kwaśną, że piecze w gardle i nosie.

Dla pozbycia się tej trucizny, organizm potrzebuje ogromnej ilości energii. Jeśli przy tym nie dostaje on pełnowartościowych składników odżywczych – surowych warzyw i owoców, zaczyna zużywać rezerwy.

Z upływem lat rezerwy się wyczerpują, odporność spada, organizm przedwcześnie się starzeje, staje się bezbronny wobec chorób.

Gdy prawidłowo zestawimy produkty w posiłku, zgaga i odbicia zginą bezpowrotnie. Podstawowym zadaniem prawidłowego odżywiania jest zapobieganie fermentacji i toksycznego rozkładu pożywienia w organizmie.
Prawidłowe łączenie pokarmów nie jest pomysłem ostatnich lat. Już w 1939 roku amerykański lekarz Howard Hay napisał książkę, w której wskazywał  na głównego winowajcę niestrawności, zgagi i wielu innych kłopotów z trawieniem, właśnie nieprawidłowe łączenie pokarmów.

Produkty przetworzone, które skracają nam czas przygotowania naszego posiłku zawierają jednak wiele składników, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia.

 

Żołądki ludzi, którzy łączą różne produkty w jednym posiłku, zamieniają się w śmietniska.

Fermentacja i gnicie są tam nieuniknione.

Werbung

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s